Matt-data 月一覧(標準) 月一覧(中国) 月一覧(BRICs) 

日付時刻通貨指標名前回値改定値予想値結果重要度
2024/4/1 10:45 CNY Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) * 3月 50.9 51.0 51.1
2024/4/3 10:45 CNY Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) * 3月 52.5 52.5 52.7
2024/4/4 * CNY 休場 * * * * * *
2024/4/5 * CNY 休場 * * * * * *
2024/4/11 10:30 CNY 消費者物価指数(CPI) 前年同月比 3月 0.7% 0.4% 0.1%
2024/4/11 10:30 CNY 生産者物価指数(PPI) 前年同月比 3月 -2.7% -2.8% -2.8%
2024/4/12 * CNY 貿易収支(米ドル) * 3月 1251.6億ドル 702.0億ドル 585.5億ドル
2024/4/12 * CNY 貿易収支(人民元) * 3月 8908.7億元 4158.6億元
2024/4/16 11:00 CNY 小売売上高 前年同月比 3月 5.5% 4.6% 3.1%
2024/4/16 11:00 CNY 鉱工業生産 前年同月比 3月 7.0% 6.0% 4.5%
2024/4/16 11:00 CNY 四半期国内総生産(GDP) 前期比 1-3月期 1.0% 1.2% 1.4% 1.6% ☆☆
2024/4/16 11:00 CNY 四半期国内総生産(GDP) 前年同期比 1-3月期 5.2% 4.6% 5.3% ☆☆
2024/4/30 10:30 CNY 製造業購買担当者景気指数(PMI) * 4月 50.8
2024/4/30 10:45 CNY Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) * 4月 51.1